На 23.12.2015  г. „АРАГОРН “ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0106-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2:
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2
„Капацитет за растеж на МСП.

Наименование на проекта: „Подобряване на производственият капацитет на фирма „АРАГОРН“ ЕООД

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца, като проектът стартира на 23.12.2015 г. и приключва на 23.10.2016 г.

Общата цел на проекта е
повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата чрез закупуване на ново производствено оборудване. Специфични цели на проекта са:

• Разширяване на производствения капацитет и увеличаване на оборота на предприятието.

•  Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови пазари.

•  Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

•  Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат

Предвидените инвестиции в
настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на
стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас
инвестиционни проекти през последните години.
Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху
основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на дружеството

Общият бюджет на проекта е на
стойност 366 460 лева., като финансовия принос на Европейския фонд за
регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 256 522.00 лв.